Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מחשבון שכר ברוטו


פירוט חישוב:

ביטוח לאומי:

מס בריאות:

מס הכנסה:

סה"כ ניכויים:

שכר נטו:

מחשבון שכר ברוטו

בעולם העסקים והעבודה, תהליך חישוב השכר הברוטו הוא חלק חשוב מקריירה ומשכורת העובדים. מחשבון השכר ברוטו הוא כלי שימושי המאפשר לעובדים ולמעסיקים לחשב את השכר הגולמי שהעובד צריך לקבל לאחר קשר הסכם עבודה.

המחשבון שכר ברוטו: ידע נוסף על ההכנסות שלך
המחשבון שכר ברוטו: ידע נוסף על ההכנסות שלך

מהו שכר ברוטו?

שכר ברוטו הוא השכר המתועבר על ידי המעסיק לעובד לפני כל ניכויים ומסים. בפועל, ניכויים כמו מס הכנסה וביטוח לאומי מופחתים מהשכר הברוטו על מנת לקבוע את גובה השכר הנטו שהעובד יקבל.

כיצד לחשב את השכר הברוטו?

חישוב השכר הברוטו נעשה על פי דרישות ההסכם עבודה שבין המעסיק לעובד. השכר הברוטו יכול להיות קבוע, כמו שכר חודשי קבוע שפועל במסגרת העבודה, או יכול להיות משתנה, תלוי בתוספות כמו שעות נוספות, בונוסים, ועוד.

דרך נוספת לחישוב השכר הברוטו היא על ידי כפילת השעות השבועיות בתעריף השעה. כלומר, אם השכר השעתי הוא 50 ש"ח והעובד עובד 40 שעות בשבוע, אז השכר הברוטו הוא 2000 ש"ח. יש לזכור כי יכולות כמו תעריף השעה, שעות נוספות, ומרכיבים נוספים יכולים לשפיע על השכר הברוטו של העובד.

טבלת חישוב שכר ברוטו

פרמטר ערך
שעות עבודה שבועיות 40
תעריף השעה 50 ש"ח
תשלום על שעות נוספות 100 ש"ח לשעה
בונוס 500 ש"ח

לדוגמה, נציג טבלת חישוב שכר ברוטו. בטבלה זו, יש לעובד 40 שעות עבודה בשבוע, תעריף השעה הוא 50 ש"ח, יש לו זכאות לתשלום על שעות נוספות בתעריף של 100 ש"ח לשעה, ויש לו בונוס קבוע בסך 500 ש"ח.

לכן, חישוב השכר הברוטו של העובד יתבצע על ידי:

 • חישוב שכר השעה: 40 שעות * 50 ש"ח = 2000 ש"ח
 • תשלום על שעות נוספות: 0 שעות * 100 ש"ח = 0 ש"ח
 • תוספת בונוס: 500 ש"ח
 • סכום השכר הברוטו החודשי: 2500 ש"ח

דוגמאות נוספות

נציג כמה דוגמאות נוספות של חישוב שכר ברוטו עבור עובדים עם תנאים שונים:

דוגמא 1: שכר ברוטו עבור עובד עם שעות נוספות

פרמטר ערך
שעות עבודה שבועיות 35
תעריף השעה 60 ש"ח
תשלום על שעות נוספות 80 ש"ח לשעה
בונוס 300 ש"ח

בדוגמא זו, יש לעובד 35 שעות עבודה בשבוע, תעריף השעה הוא 60 ש"ח, יש לו זכאות לתשלום על שעות נוספות בתעריף של 80 ש"ח לשעה, ויש לו בונוס קבוע בסך 300 ש"ח.

לכן, חישוב השכר הברוטו של העובד יתבצע על ידי:

 • חישוב שכר השעה: 35 שעות * 60 ש"ח = 2100 ש"ח
 • תשלום על שעות נוספות: 0 שעות * 80 ש"ח = 0 ש"ח
 • תוספת בונוס: 300 ש"ח
 • סכום השכר הברוטו החודשי: 2400 ש"ח

דוגמא 2: שכר ברוטו עבור עובד עם שכר שעתי קבוע

פרמטר ערך
שעות עבודה שבועיות 45
תעריף השעה 55 ש"ח
תשלום על שעות נוספות 100 ש"ח לשעה
בונוס 0 ש"ח

בדוגמא זו, יש לעובד 45 שעות עבודה בשבוע, תעריף השעה הוא 55 ש"ח, יש לו זכאות לתשלום על שעות נוספות בתעריף של 100 ש"ח לשעה, ואין לו בונוס קבוע.

לכן, חישוב השכר הברוטו של העובד יתבצע על ידי:

 • חישוב שכר השעה: 45 שעות * 55 ש"ח = 2475 ש"ח
 • תשלום על שעות נוספות: 0 שעות * 100 ש"ח = 0 ש"ח
 • תוספת בונוס: 0 ש"ח
 • סכום השכר הברוטו החודשי: 2475 ש"ח

חישוב שכר ברוטו

חישוב השכר הברוטו הוא תהליך חשוב להבנת המשכורת שלך. השכר הברוטו כולל את הסכום הכולל שמקבל העובד לפני ניכוי מס הכנסה והפרשות סוציאליות. כדי לחשב את השכר הברוטו יש להבין מספר מושגים:

 • שכר בסיס - הסכום שנקבע בהסכם או בחוזה העבודה
 • תוספות - תשלומים נוספים מעבר לשכר הבסיס, כגון תוספת שעות נוספות, תוספת ותק, תוספת משמרות ועוד
 • הפרשות - סכומים המופרשים לפנסיה, פיצויים, קרן השתלמות וביטוח לאומי

מחשבון שכר ברוטו

כדי לחשב את השכר הברוטו יש להשתמש בנוסחה הבאה:

שכר ברוטו = שכר בסיס + תוספות + הפרשות

לדוגמה:

 • שכר בסיס: 8,000 ש"ח
 • תוספת שעות נוספות: 1,500 ש"ח
 • הפרשות: פנסיה 6% - 480 ש"ח, פיצויים 8.33% - 665 ש"ח

אז:
שכר ברוטו = 8,000 + 1,500 + 480 + 665 = 10,645 ש"ח

מדרגות מס

שיעור המס שמשלם העובד מחושב על פי מדרגות המס. ככל שהשכר החודשי גבוה יותר, שיעור המס עולה בהתאם למדרגה.

מדרגת המס הכנסה חודשית שיעור מס
1 עד ₪ 6,330 10%
2 מ-6,331 עד ₪ 9,380 14%
3 מ-9,381 עד ₪ 14,760 20%
4 מ-14,761 עד ₪ 20,540 31%
5 מ-20,541 עד ₪ 42,030 35%
6 מעל 42,030 ש"ח 47%

לכן, לפי הדוגמה שלנו עם שכר ברוטו של 10,645 ש"ח, השכר נמצא במדרגת מס 31% ולכן שיעור המס עליו יהיה 31%.

ניכויים מהשכר

אחרי חישוב שיעור המס, יש לחשב את הניכויים:

 • מס הכנסה - על פי שיעור המס במדרגה הרלוונטית
 • ביטוח לאומי - בשיעור קבוע של 12%
 • ביטוח בריאות - בדרך כלל 5%

הניכויים הללו מקטינים את סכום השכר נטו שבידי העובד לאחר הניכויים.

חישוב שכר נטו

השכר הנטו הוא הסכום שבידי העובד לאחר כל הניכויים מהשכר הברוטו. ניתן לחשב אותו על ידי ניכוי הסכומים הבאים מהשכר הברוטו:

 • מס הכנסה
 • ביטוח לאומי
 • ביטוח בריאות
 • קרנות פנסיה ופיצויים
 • מס שבח

נוסחת חישוב השכר נטו:

שכר נטו = שכר ברוטו - מס הכנסה - ביטוח לאומי - ביטוח בריאות - קרנות פנסיה ופיצויים - מס שבח

בדוגמה שלנו:

שכר ברוטו: 10,645 ש"ח
מס הכנסה (31%): 3,300 ש"ח
ביטוח לאומי (12%): 1,277 ש"ח
ביטוח בריאות (5%): 532 ש"ח

אז:
שכר נטו = 10,645 - 3,300 - 1,277 - 532 = 5,536 ש"ח

זהו הסכום שיקבל העובד לידיים בפועל אחרי כל הניכויים החוקיים מהשכר.

כלים לחישוב שכר גולמי
כלים לחישוב שכר גולמי

מסקנה

חישוב השכר הברוטו הוא חלק חשוב מתהליך העסקים והעבודה. כל עובד ועובדת יכולים להשתמש במחשבון השכר ברוטו על מנת לחשב את השכר הגולמי שהם צריכים לקבל לאחר מינוי בתפקיד חדש או התעקשות בעבודה נוכחית. נכון להדגיש כי עליך לקחת בחשבון גם את הניכויים השונים כמו מס הכנסה וביטוח לאומי על מנת לקבוע את השכר הנטו שתקבל.

בעזרת מחשבון השכר ברוטו, תוכל לחשב בצורה מדויקת ומהירה את השכר הברוטו שלך ולהבין את המרכיבים השונים שנכנסים לתוך חישוב השכר.

כך, תוכל להתמודד ביעילות עם חישובי השכר ולהתחיל את הדיון בנוגע לתנאי השכר בעבודתך.

לסיכום, מחשבון השכר ברוטו הוא כלי חשוב לכל עובד ועובדת לחישוב השכר הגולמי שהם ישיגו לאחר ניכויים ומיסים. באמצעות חישוב השכר ברוטו, ניתן להבין את רכיבי השכר השונים ולהתמודד ביעילות עם חישובי השכר. חשוב לקחת בחשבון גם את הניכויים השונים כדי לקבוע את השכר הנטו שהעובד יקבל. בעזרת מחשבון השכר ברוטו, תוכל לשפר את הדיון בנוגע לתנאי השכר ולהבין את האפשרויות שלך כעובד.

מה היה לנו עד עכשיו?
מחשבון שכר ברוטו הוא כלי חישוב שמשמש לחישוב סכום המשכורת הכוללת לעובד, לפני הפיצויים המקנהים והמסים. המחשבון משתנה בהתאם לגורמים כמו שעות העבודה, רמת השכר, התמורה לימים חופשיים וכו'.
היתרונות של מחשבון שכר ברוטו הם שהוא מאפשר לעובד לדעת במדויק את סכום המשכורת הכוללת שלו ולהתאים את התקציב האישי שלו לפי כך. בנוסף, המחשבון מסייע בבניית הצהרת השכר הנדרשת מטעם המעסיק.
לרוב, מחשבון שכר ברוטו אינו כולל את הפיצויים המקנהים כמו פיצויי פיטורין או פיצויי סוף שנה. הפיצויים המקנהים מתווספים לסכום המשכורת הכוללת רק בסיום העסקה או בתקופה מסוימת בהתאם לחוקי העבודה המקומיים.
מחשבון BMR

זכרנקבה גיל:30 משקל (ק"ג):70 גובה (ס"מ): 170 חשב BMR התוצאה שלך: מחשבון BMR ברוכים הבאים למאמר זה שיעזור לכם

מחולל סיסמאות

מחולל סיסמאות לפי כמות תווים אורך הסיסמה: צור סיסמה סיסמה: מבוא מחולל סיסמאות הוא כלי משמעותי לשיפור הבטיחות בעידן

מחשבון אינטגרלים

פונקציה: גבול תחתון: גבול עליון: חשב אינטגרל התוצאה: מבוא במתמטיקה, אינטגרל הוא כלי שמשמש לחישוב שטחים מתחת למסגרת מסוימת

מחשבון הלוואה

מחשבון הלוואה סכום הלוואה: אחוז ריבית (שנתי): משך הזמן (בשנים): חשב תשלום חודשי: ש"ח מחשבון הלוואה הקדמה מחשבון הלוואה

מחשבון טרינום

מקדם a: מקדם b: מקדם c: פתור משוואה ריבועית פתרון: מחשבון טרינום מבוא מחשבון טרינום הוא כלי מתמטי המשמש

מחשבון משכנתא

סכום הלוואה: ריבית שנתית (%): תקופת הלוואה (שנים): תדירות תשלומים: חודשידו-חודשירבעוני תשלום נוסף (חודשי): חשב משכנתא תוצאות: תשלום חודשי:

מחשבון

789÷456×123–0.=+C במאמץ לספק מידע שימושי ופרקטי לקוראים שביקשו מאמר בנושא "מחשבון", אנו נעבור על הסוגים השונים של מחשבונים וכיצד

מחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה מחשבון גימטריה מתקדם לחישובי ערכי אותיות בעברית חשב גימטריה במהלך ההיסטוריה, התקיימו מגוון רחב של שיטות חישוב

מחשבון קלוריות

מחשבון קלוריות מתקדם מחשבון קלוריות מתקדם בחר קטגוריהפירותירקותמוצרי חלבבשר בחר מאכל חשב מחשבון קלוריות מבוא מחשבון קלוריות הוא כלי

מחשבון שכר

מחשבון שכר מחשבון שכר פרטים אישיים מצב משפחתי: רווקנשוי מספר ילדים: פרטי תלוש משכורת משכורת בסיסית: תוספות שונות: שווי